Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

''ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣE ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ''


Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, οι Σχολικές Σύμβουλοι Π.Ε. ν. Βοιωτίας σας προσκαλούν να συμμετέχετε στα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με τη γλωσσική διδασκαλία στο δημοτικό σχολείο.

1.      Θεματολογία
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά δύο αυτόνομα προγράμματα με τίτλους:

Α) «Ξεπερνώντας τα όρια της ανάγνωσης: Από την αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου στην κατανόησή του»

Β) «Καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων για τη διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου»


Τα πειραματικά προγράμματα παρέμβασης έχουν σχεδιαστεί υπό τη μορφή έρευνας δράσης που περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση, πρακτική εφαρμογή και αξιολόγηση των δράσεων. Οι δράσεις έχουν χαρακτήρα διερευνητικό, δηλαδή θα ακολουθηθούν όλα τα απαραίτητα βήματα για να ελέγξουμε με τρόπο επιστημονικό την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών αυτών. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώσουν την εγγραφή τους είτε σε ένα από αυτά, είτε και στα δύο.
Η έρευνα δράσης στοχεύει στην καλλιέργεια μιας στοχαστικής, αλληλεπιδραστικής και βιωματικής προσέγγισης για την επιμόρφωση των συμμετεχόντων με σκοπό να καλλιεργήσουν την ικανότητα τους να είναι αυτόνομοι επαγγελματίες που κρίνουν, οργανώνουν, κατανοούν και αναμορφώνουν τη διδακτική τους πρακτική και αναπτύσσονται επαγγελματικά.

2.      Σκοπός των προγραμμάτων

2.1.Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ξεπερνώντας τα όρια της ανάγνωσης: Από την αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου στην κατανόησή του» έχει ως κύριο σκοπό να αναδείξει τα οφέλη που απορρέουν από την εφαρμογή παρεμβάσεων που οδηγούν στην βελτίωση της κατανόησης του γραπτού λόγου.
Ειδικότεροι στόχοι του είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων:
Α) στη διδακτική αναγνωστικών στρατηγικών κατανόησης και
Β) στην εκπαίδευσή τους στη χρήση εργαλείων αξιολόγησης της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών τους.

2.2.Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων για τη διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου» έχει ως κύριο σκοπό να αναδείξει τα οφέλη που απορρέουν από την εφαρμογή παρεμβάσεων ανάπτυξης μεταγνωστικών δεξιοτήτων στη διδασκαλία της παραγωγής του γραπτού λόγου.
Ειδικότεροι στόχοι του είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων:
Α) στη διδακτική των στρατηγικών μάθησης και
Β) στην αυτοαξιολόγηση του διδακτικού τους σχεδιασμού για το γλωσσικό μάθημα.
Το πρόγραμμα αυτό έχει τρέξει ήδη δύο χρονιές σε σχολεία της περιφέρειάς μας και έχει αποδειχτεί η αποτελεσματικότητά του αναφορικά με την βελτίωση της επίδοσης των μαθητών που συμμετείχαν.
Ειδικότερα φάνηκε ότι η συστηματική διδασκαλία και χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών από την πλευρά των μαθητών, συμβάλλει προς την κατεύθυνση μείωσης των λαθών στίξης και σύνταξης των προτάσεων, ενώ επικουρεί στη μειωμένη χρήση άστοχων λέξεων. Παράλληλα συμβάλλει στην αύξηση των λέξεων που χρησιμοποιούν οι μαθητές για την παραγωγή του γραπτού λόγου, την βελτίωση της κειμενικής οργάνωσης και της συνεκτικότητας των παραγόμενων κειμένων.
  Τη φετινή χρονιά, όπως και την περσινή, θα ασχοληθούμε με το κατά πόσο μπορεί ο εκπαιδευτικός να αναπτυχθεί μέσα από ένα τέτοιο πρόγραμμα και να αναπτύξει τη μεταγνωστική του ενημερότητα κατά τη διδασκαλία της γραφής.

  1. Χρονοδιάγραμμα προγραμμάτων

3.1.Συνοπτικά, το χρονοδιάγραμμα των δράσεων που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του προγράμματος  «Ξεπερνώντας τα όρια της ανάγνωσης: Από την αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου στην κατανόησή του» είναι το παρακάτω:

Διάρκεια
Δράση
12/01/2015 – 17/01/2015
Ανακοίνωση του Προγράμματος – Πρόσκληση ενδιαφέροντος
18/01/2015
Ενημέρωση αποδοχής στους συμμετέχοντες
19/1/2014 – 26/01/2014
Σκιαγράφηση προφίλ μαθητών
27/01/2015 – 08/02/2015
Αρχική αξιολόγηση αναγνωστικής ικανότητας μαθητών – χρήση και εκπαίδευση σε εργαλεία αξιολόγησης
09/02/2015 – 15/02/2015
Έρευνα δράσης στο σχολικό περιβάλλον
(Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί καλούνται να εφαρμόζουν στην τάξη τους διδακτικές παρεμβάσεις για την ανάγνωση στα κείμενα του Ανθολογίου, μία φορά ανά εβδομάδα, υπό συγκεκριμένες οδηγίες που θα δοθούν στους συμμετέχοντες)
16/02/2015 – 22/02/2015
23/02/2015 – 01/03/2015
02/03/2015 – 08/03/2015
09/03/2015 – 15/03/2015
16/03/2015 – 22/03/2015
23/03/2015 – 29/03/2015
30/03/2015 – 05/04/2015
20/04/2015 – 30/04/2015
Τελική αξιολόγηση αναγνωστικής ικανότητας μαθητών
01/05/2015 – 08/05/2015
Αποτίμηση-αξιολόγηση επιμορφωτικού προγράμματος και αναστοχασμός εκπαιδευτικών


3.2.Το χρονοδιάγραμμα των δράσεων που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του προγράμματος  «Καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων για τη διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου» είναι το παρακάτω:

Διάρκεια
Δράση
12/01/2015 – 17/01/2015
Ανακοίνωση του Προγράμματος – Πρόσκληση ενδιαφέροντος
18/01/2015
Ενημέρωση αποδοχής στους συμμετέχοντες
19/01/2015 – 25/01/2015
Αξιολόγηση της μεταγνωστικής ενημερότητας των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία της παραγωγής του γραπτού λόγου.
26/01/2015 – 01/02/2015
Έρευνα δράσης στο σχολικό περιβάλλον με διδασκαλία μεταγνωστικών στρατηγικών στους μαθητές και αναστοχασμό διδασκαλίας

(Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί καλούνται να εφαρμόζουν μία  διδακτική πρόταση στην τάξη τους ανά εβδομάδα, από ένα σύνολο δέκα διδακτικών προτάσεων. Η κάθε διδακτική πρόταση περιλαμβάνει φύλλο εργασίας για το μαθητή και οδηγίες για τον εκπαιδευτικό, ενώ με το τέλος της διδασκαλίας προβλέπεται η συμπλήρωση κλείδας αναστοχασμού διδασκαλίας )

02/02/2015 – 08/02/2015
09/02/2015 – 15/02/2015
16/02/2015 – 22/02/2015
23/02/2015 – 01/03/2015
02/03/2015 – 08/03/2015
09/03/2015 – 15/03/2015
16/03/2015 – 22/03/2015
23/03/2015 – 29/03/2015
30/03/2015 – 05/04/2015
20/04/2015 – 26/04/2015
Επαναξιολόγηση μεταγνωστικής ενημερότητας των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία της παραγωγής του γραπτού λόγου.
01/05/2015 – 08/05/2015
Αποτίμηση-αξιολόγηση επιμορφωτικού προγράμματος και αναστοχασμός εκπαιδευτικών

  1. Συμμετέχοντες

4.1.Το πρόγραμμα «Ξεπερνώντας τα όρια της ανάγνωσης: Από την αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου στην κατανόησή του» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, πέμπτης (Ε΄) και έκτης (Στ΄) τάξης. Οι συμμετέχοντες πρέπει είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, λόγω της εξ αποστάσεως φύσης της επιμόρφωσης και προσωπικό λογαριασμό email. Επίσης το σχολείο στο οποίο υπηρετούν πρέπει να διαθέτει αίθουσα υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο, διότι θα χρειαστεί οι μαθητές να πραγματοποιήσουν μέρος των δραστηριοτήτων του προγράμματος σε αυτό.
4.2.Το πρόγραμμα «Καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων για τη διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς τετάρτης (Δ΄), πέμπτης (Ε΄) και έκτης (Στ΄) τάξης που υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία. Οι συμμετέχοντες πρέπει είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, λόγω της εξ αποστάσεως φύσης της επιμόρφωσης και προσωπικό λογαριασμό email.

  1. Εγγραφές

5.1.Για την εγγραφή σας στο πρόγραμμα «Ξεπερνώντας τα όρια της ανάγνωσης: Από την αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου στην κατανόησή του», όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας έως τις 17/01/2015, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

5.2.Για την εγγραφή σας στο πρόγραμμα «Καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων για τη διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου», όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας έως τις 17/01/2015, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

  1. Βεβαιώσεις παρακολούθησης

Σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση του κάθε προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης, διάρκειας 60 ωρών.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.