Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

''Πρόσκληση ενδιαφέροντος''-ΥΠΑΙΘ-

«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή εκπαιδευτικών στο  Διεθνές Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα «We C.A.R.E» 
( κύρια φάση, 2013-2014)» 
Σχετ. έγγραφο: 166844/05.11.2013 ΚΠ_ΥΠΑΙΘ
Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωσή σας   πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο  Διεθνές Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα «WeC.A.R.E» 

( κύρια φάση, 2013-2014)»  του  Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας με επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος την  Καθηγήτρια Χρυσή Χατζηχρήστου. Το Πρόγραμμα υλοποιείται με την ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος «Συν-φροντίζω» (Connecting for Caring)

Σας επισυνάπτουμε την σχετική πρόσκληση.
                                     
    Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ                  
                ΚΩΣΤΑΣ     ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ   


 Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών
Σχολικής Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής
Συμβουλευτικής και Έρευνας
Διεθνές Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης για την προαγωγή
του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα
«WeC.A.R.E» (κύρια φάση, 2013-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι σύγχρονες διεθνείς τάσεις στο χώρο της Σχολικής Ψυχολογίας δίνουν έμφαση σε ολιστικές προσεγγίσεις, με στόχο τη δημιουργία ενός θετικού κλίματος που ευνοεί τόσο τη μάθηση, όσο και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη στο χώρο του σχολείου. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ψυχική ανθεκτικότητα εκπαιδευτικών και μαθητών τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ομάδας-τάξης.
Ένας από τους παράγοντες που ενισχύουν ακόμα περισσότερο την ψυχική ανθεκτικότητα των μελών της σχολικής κοινότητας είναι η δυνατότητά τους να δημιουργούν δίκτυα με άλλους εκπαιδευτικούς και μαθητές με τους οποίους μοιράζονται κοινές αξίες, προβληματισμούς, οράματα και στόχους τους οποίους μπορούν να υλοποιούν μέσα από κοινές δράσεις.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας εκπαιδευτικών και μαθητών τόσο στο επίπεδο του δικού τους πλαισίου, όσο και σε ένα πολύ ευρύτερο επίπεδο, μέσω της σύνδεσης και της δικτύωσης με συναδέλφους και μαθητές από την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες χώρες της διασποράς. Μέσα από την κοινή πολιτισμική καταγωγή, τις κοινές αξίες, τη γλώσσα, την ιστορία αποσκοπεί να ενισχύσει τους κοινούς συναισθηματικούς δεσμούς σε διάφορα επίπεδα: μεταξύ των μαθητών, μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών καθώς και μεταξύ τάξεων διαφορετικών σχολείων από διαφορετικές χώρες. Αξιοποιώντας τη διαφορετικότητα προσδοκούμε στην ανάδειξη και ενίσχυση όλων εκείνων των κοινών στοιχείων που θα δημιουργήσουν σε εκπαιδευτικούς και μαθητές την αίσθηση του ανήκειν σε μια ευρεία κοινή ομάδα από την οποία μπορούν να αντλήσουν δύναμη, στήριξη, ιδέες και να μοιραστούν κοινές δράσεις. Το μοίρασμα και η αξιοποίηση κάθε μέλους και κάθε ομάδας ξεχωριστά, αλλά και από κοινού σύνδεσή τους βοηθά όχι μόνο στην εδραίωση ενός θετικού κλίματος στην τάξη μας αλλά και στην προαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας στο σύνολό της.
Η πιλοτική φάση του προγράμματος διεξήχθη τη σχολική χρονιά 2012-213 και συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μαθητές (από την Ελλάδα και Έλληνες μαθητές δεύτερης και τρίτης γενιάς) από τις εξής χώρες): Ελλάδα, Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, ΗΠΑ, Βέλγιο. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του προγράμματος ήταν θετικά και σχεδιάζουμε να συνεχίσουμε στην κύρια φάση (2013-2014) του Προγράμματος WE C.A.R.E. (βλ. http://www.connecting4caring.gr/elearning/i18nlearning/2012-2013/about)
Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Καθηγήτρια Χρυσή Χατζηχρήστου. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος «Συν-φροντίζω» (Connecting for Caring), το οποίο υλοποιείται από
το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας με ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγείο - Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, σε σχολεία χωρών του εξωτερικού που φοιτούν Έλληνες μαθητές ή διδάσκεται η ελληνική γλώσσα.
Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:
α) Η ανάπτυξη ενός πρακτικού μοντέλου ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο μαθητών και τάξης.
β) Η επεξεργασία των συναισθηματικών πτυχών σε δύσκολες καταστάσεις.
γ) Η κατανόηση των γνωστικών και ψυχολογικών διεργασιών του άγχους και προτάσεις για τη διαχείρισή του.
δ) H ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων, κατανόηση και διαχείριση των μορφών επιθετικής συμπεριφοράς και των συγκρούσεων στο σχολικό πλαίσιο σε δύσκολες περιόδους
ε) H Διαπολιτισμική επικοινωνία, κατανόηση και συνεργασία
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγεία-Δημοτικά) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια). Περιλαμβάνει θεματικές ενότητες, οι οποίες αποτελούνται από: α) εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών, β) παρέμβαση στην τάξη και χρήση του online διαδραστικού παιχνιδιού “Sailing4Caring” για δραστηριότητες και κοινά projects μεταξύ ομάδων σχολικών τάξεων.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014 (Νοέμβριος 2013 - Μάιος 2013) τα σεμινάρια κατάρτισης, θα περιλαμβάνουν: παρουσίαση εννοιολογικού πλαισίου των θεματικών ενοτήτων, παρουσίαση των δραστηριοτήτων που θα εφαρμοστούν στην τάξη, διαδραστική παρακολούθηση και υποστήριξη της εφαρμογής του προγράμματος από τους συντονιστές του προγράμματος, συμπλήρωση ερωτηματολογίων ηλεκτρονικά, ανάρτηση στη διαδραστική πλατφόρμα υλικού από την εφαρμογή του προγράμματος στις τάξεις, καθώς και διασύνδεση ομάδων εκπαιδευτικών μέσω της διαδραστικής πλατφόρμας. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος παρέχεται εποπτεία από τους επιστημονικούς συνεργάτες του προγράμματος σε θέματα εφαρμογής των δραστηριοτήτων στην τάξη.
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής διαδραστικής πλατφόρμας (www.connecting4caring.gr). Οι ενότητες των σεμιναρίων θα αναρτώνται σταδιακά και οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να τις παρακολουθούν μέσω διαδικτύου στο πλαίσιο του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος κάθε ενότητας χωρίς να είναι απαραίτητο να παρακολουθήσουν μάθημα συγκεκριμένη ώρα και ημέρα.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνουν ηλεκτρονικά έως τις 11/11/2013 στη διεύθυνση http://www.connecting4caring.gr/content/wecare-2013-2014.
Ελπίζουμε ότι αυτό το πρόγραμμα θα προσφέρει στους εκπαιδευτικούς μια ευκαιρία για την ενδυνάμωση της δικής τους ψυχικής ανθεκτικότητας και συγχρόνως μια πρόταση για τη στήριξη και ενδυνάμωση των παιδιών στην τάξη, αλλά και τη δημιουργία ενός ευρύτερου δικτύου υποστήριξης.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.