Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Δάσκαλοι και Δια Βίου Μάθηση»


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
με θέμα «Δάσκαλοι και Δια Βίου Μάθηση»
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διοργανώνει το ανωτέρω Πρόγραμμα με πρωτοποριακό υλικό και μεθόδους και γνώμονα τη διαπιστωμένη ανάγκη των εκπαιδευτικών για αποτελεσματική υποστήριξη στο έργο τους. Το Πρόγραμμα προσφέρεται με τις προδιαγραφές της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Διάρκεια από 1η Μαρτίου 2013 έως 16η Ιουνίου 2013: 125 ώρες (16 ώρες συναντήσεις που παρακολουθούνται δια ζώσης ή on-line κυρίως Σαββατοκύριακα και 109 ώρες μελέτη υλικού, καθώς και εκπόνηση δραστηριοτήτων και εργασίας).
Σε ποιους απευθύνεται:
- Ενεργούς Δασκάλους

- Αποφοίτους Πανεπιστημιακών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης
Υπεύθυνοι του Προγράμματος
Οι τρεις υπεύθυνοι (Σοφία Καλογρίδη, Αλέξης Κόκκος, Γεωργία Μέγα) είναι καθηγητές του ΕΑΠ, καταξιωμένοι και με διεθνή εμπειρία εκπαιδευτές εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων. Σε κάθε Τμήμα Μάθησης βασική υπεύθυνη είναι είτε η Σοφία Καλογρίδη είτε η Γεωργία Μέγα. Ο Αλέξης Κόκκος είναι σε όλα τα Τμήματα Επιστημονικός Συντονιστής και υπεύθυνος για την Ενότητα «Η Δυναμική των Σχέσεων στο Σχολείο».
Στόχοι
Το Πρόγραμμα αποσκοπεί να αναπτυχθούν οι γνώσεις και ικανότητες των δασκάλων που σχετίζονται με: α) τον σχεδιασμό και την προετοιμασία της διδασκαλίας, β) τη διεξαγωγή της διδασκαλίας με σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές, γ) την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται στην τάξη, δ) τη χρήση καινοτομικών πρακτικών, όπως είναι η εκπαίδευση μέσα από την τέχνη και η ανάπτυξη των οριζοντίων (βασικών) ικανοτήτων των μαθητών.
Επιπλέον, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μεθόδους και πρακτικές από το πεδίο της Δια Βίου Μάθησης/ Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Με αυτόν τον τρόπο οι
συμμετέχοντες θα μπορούν αφενός να αντλούν και αναπροσαρμόζουν ιδέες χρήσιμες για το εκπαιδευτικό τους έργο, αφετέρου να δραστηριοποιούνται, εάν επιθυμούν, και σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων, ΚΕΚ, φορείς αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού, ΜΚΟ, κ.ο.κ.). Εξάλλου, η Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος προσφέρει μόρια στους σχετικούς διαγωνισμούς για την αξιοποίηση εκπαιδευτών (βλ. λ.χ. την προκήρυξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για εκπαιδευτές στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων).
Θέματα
1. Προϋποθέσεις Αποτελεσματικής Δια Βίου Μάθησης
2. Σχεδιασμός και Προετοιμασία Διδακτικών Ενοτήτων (προσδιορισμός σκοπού και στόχων, σχεδιασμός δραστηριοτήτων, προγραμματισμός του χρόνου διδασκαλίας, επιλογή εκπαιδευτικών τεχνικών και εκπαιδευτικών μέσων, αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς)
3. Διεξαγωγή Διδασκαλίας: Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Τεχνικές (εμπλουτισμένη εισήγηση, ομαδική εργασία, παιχνίδι ρόλων, προσομοίωση, μελέτη περίπτωσης κ.ά.)
4. Ανάπτυξη των οριζοντίων ικανοτήτων (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, μαθαίνω πώς να μαθαίνω κ.ά.)
5. Η Δυναμική των Σχέσεων στο Σχολείο (αντιμετώπιση προβλημάτων και κρίσεων, ανάπτυξη θετικού μαθησιακού κλίματος, ενίσχυση της συνεργατικότητας)
6. Ανάπτυξη Στοχαστικών Ικανοτήτων μέσα από την Τέχνη (αξιοποίηση έργων από όλες τις μορφές τέχνης και διασύνδεσή τους με τη διδακτέα ύλη με στόχο την πολυδιάστατη και δημιουργική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων)
7. Αξιοποίηση της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση (απλοί και πρακτικοί τρόποι με τους οποίους το εκπαιδευτικό έργο υποβοηθείται με τη χρήση της τεχνολογίας)
8. Η κρίση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού (τρόποι αντιμετώπισής της)
Εκπαιδευτική Μεθοδολογία-Τρόπος Διεξαγωγής
 Οι συμμετέχοντες συγκροτούν Τμήμα Μάθησης 18-22 ατόμων.
 Λαμβάνουν ηλεκτρονικά και μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό, που είναι ειδικά διαμορφωμένο με τη μέθοδο της μάθησης από απόσταση. Το υλικό, 300 περίπου σελίδων, περιέχει κείμενα, πολλά παραδείγματα, πρακτικές εφαρμογές και ασκήσεις. Περιέχει επίσης βιντεοσκοπημένα ή απομαγνητοφωνημένα περιστατικά διδασκαλίας, καθώς και αποσπάσματα ταινιών, εικαστικά έργα και ποιήματα.
 Οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται συνεχώς από τους διδάσκοντες/υπευθύνους του Προγράμματος και επικοινωνούν τακτικά με αυτούς.
 Κάθε συμμετέχων συμμετέχει δια ζώσης (στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Αθήνα) ή on-line σε συμβουλευτικές συναντήσεις στη διάρκεια του Προγράμματος. Για τη συμμετοχή σε αυτές τις συναντήσεις χρειάζεται απλώς σύνδεση στο διαδίκτυο. Παρότι οι συναντήσεις δεν είναι υποχρεωτικές, εκτιμάται ότι είναι ουσιώδες στοιχείο του Προγράμματος, γιατί βοηθούν ώστε να εμπεδώνουν οι συμμετέχοντες τα γνωστικά αντικείμενα, αλλά και να συνεργάζονται και αλληλοτροφοδοτούνται μεταξύ τους και με τους υπευθύνους.
 Οι συμμετέχοντες εκπονούν Δραστηριότητες (μικρές ασκήσεις) σε τακτά χρονικά διαστήματα, τις αποστέλλουν στους υπευθύνους και λαμβάνουν ανατροφοδότηση. Στο τέλος του Προγράμματος εκπονούν εργασία και λαμβάνουν ανατροφοδότηση.
Βεβαίωση Παρακολούθησης
Στους συμμετέχοντες που συμπληρώνουν το Πρόγραμμα (εκπόνηση τουλάχιστον των μισών Δραστηριοτήτων στη διάρκεια του Προγράμματος και επιτυχής εκπόνηση της τελικής εργασίας) χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Κόστος Συμμετοχής
Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 280 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων και καταβολής διδάκτρων: 26/02/13
Έναρξη Παρακολούθησης: 01/03/13
Ολοκλήρωση παρακολούθησης: 15/06/13
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Λ. Καλδάνη στο 210-7257214 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lkaldani@eap.grΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Τίτλος Προγράμματος
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ημερομηνία Έναρξης προγράμματος


1-03-13Πόλη ΔιεξαγωγήςΑθήναΚαταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης & Κατάθεσης Διδάκτρων


26/02/13

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Όνομα

Επίθετο

Επαγγελματική ιδιότητα

Πόλη

Διεύθυνση


Τ.Κ.

Σταθερό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Για την έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου συμπληρώστε ΑΦΜ & ΔΟΥΗ συμπληρωμένη αίτηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο lkaldani@eap.gr  
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 210-7257214/6977585195 (αρμόδια κ. Λ. Καλδάνη)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του κόστους συμμετοχής προς το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο γίνεται με την εφάπαξ καταβολή του ποσού των 280,00€ σε λογαριασμό της:
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΙΒΑΝ
AGRICULTURAL BANK OF GREECE (ΑΤΕ)
043 319 03 00207 448
GR20 0430 8340 0031 9030 0207 448

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο αποδεικτικό κατάθεσης πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται τα κάτωθι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
HELLENIC OPEN UNIVERSITY
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προσοχή: Το ονοματεπώνυμο του καταθέτη πρέπει να συμφωνεί με τα στοιχεία του αιτούντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Στα στοιχεία του καταθέτη εκδίδεται η απόδειξη ή το τιμολόγιο μετά το πέρας του προγράμματος.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο fax:210-7211772 και όπως το διατηρήσετε μέχρι την οριστική διασταύρωση των στοιχείων από την οικονομική υπηρεσία.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
1.       Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μόνο με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό συμμετοχών.
2.       Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται οι συμμετέχοντες να διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο internet και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
3.       Με την κατάθεση των διδάκτρων η παρούσα αίτηση καθίσταται δεσμευτική. Σε περίπτωση που ματαιώσετε τη συμμετοχή σας δεν θα υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των διδάκτρων.  
4.       Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης απαιτείται εκπόνηση τουλάχιστον των μισών Δραστηριοτήτων στη διάρκεια του Προγράμματος και επιτυχής εκπόνηση της τελικής εργασίας.
5.       Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή, αλλαγή των επιμορφωτών και του τόπου και χρόνου διεξαγωγής  ή / και ματαίωσης του προγράμματος. Για κάθε πιθανή αλλαγή ενημερώνεστε εγκαίρως από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Εάν το πρόγραμμα αναβληθεί οριστικά από το ΕΑΠ θα υπάρξει μέριμνα για την επιστροφή των διδάκτρων.
Για εγγραφές : παρακαλούμε συμπληρώστε τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.