Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

''Σχολή γονέων στο Ν.Βοιωτίας''ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι το Ίδρυμα Νεολαίας και
Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο
των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 7 εκπαιδευτικά προγράμματα.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση)
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων
«Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ.
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.


Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε
να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο
ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές
συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό
περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.


Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει στο να :
·         Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
·         Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους
·         Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους
·         Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς
·         Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να  βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου,  δημοτικού,  γυμνασίου και  λυκείου
·         Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους
·         Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους
·         Γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά
·         Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους
·         Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού
·         Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
·         Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες


Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:
1.  Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών
2.  Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών
3.  Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών
4.  Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών
5.  Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, διάρκειας 25 ωρών
6.  Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, διάρκειας 50 ωρών
7.     Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών
Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

 

Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι:
 • Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας
 • Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο
 • Υγεία και  ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής.
 • Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά
 • Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια
 • Θέματα διατροφής
 • Σημασία της σωματικής άσκησης
 • Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Σεξουαλική Αγωγή
 • Τρίτη ηλικία και οικογένεια
 • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
 • Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Κατανάλωση και Διαφήμιση
 • Οικογενειακός Προϋπολογισμός
 • Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού
 • Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων
 • Προώθηση της ισότητας των φύλων
 • Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών
 • Συνεργασία γονέων-μεταναστών
 • Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Αγωγή Υγείας
 • Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
 • Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 18-20 ατόμων.
Για  πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Σχολής Γονέων Θεοδώρου Ευαγγελία, Τηλ. 6978184114, Fax 2261025044, vanessa_theo86@windowslive.com)  


EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  


Επωνυμία και τηλέφωνο φορέα διακίνησης της αίτησης
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΝΟΜΟΥ……………………..

____________________________
____________________________


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ/ΗΣΣυμπληρώνεται από το φορέα:
Κωδικός αίτησης:

Κωδικός τμήματος:Το πρόγραμμα που με ενδιαφέρει να παρακολουθήσω είναι (μπορείτε να συμπληρώσετε περισσότερες από μία επιλογές):Οικογένεια στη σύγχρονη εποχή (50 ώρες)     q
Συμβουλευτική γονέων παιδιών
με ειδικές ανάγκες (50 ώρες)                             
q
Ανάπτυξη στην τρίτη ηλικία (25 ώρες)            q
Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας (25 ώρες)        q
Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια (25 ώρες) q
Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας                   
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (25 ώρες)                         q


Διαφυλικές σχέσεις (25 ώρες)                            q

Στις συναντήσεις των Σχολών Γονέων θα με ενδιέφερε να συζητηθούν θέματα όπως: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Επιθυμώ οι συναντήσεις να γίνονται (1) φορά q      2 (δύο) φορές q       3 (τρεις) φορές q    την εβδομάδα
Επιθυμώ κάθε συνάντηση να διαρκεί ______ ώρες
Επιθυμώ να συμμετέχω σε ομάδα που θα ξεκινήσει το μήνα/τους μήνες: ________________________________
Προτείνω οι συναντήσεις να γίνονται τις εξής ημέρες:________________________________________________


Προτείνω η λειτουργία του τμήματος να ξεκινά τις εξής ώρες: ________________________________________

Ονοματεπώνυμο:

Όνομα πατρός:

Διεύθυνση:

Δήμος/Τ.Κ.

Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο:

e-mail:


Φύλο: Άνδρας       q               Γυναίκα       q
Έτος γέννησης: ______


Η ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα που ολοκλήρωσα είναι:


Δημοτικό         q

Γυμνάσιο         q
Λύκειο             q
Ι.Ε.Κ./
Επαγγελματική σχολή 
q
Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.             q

Μεταπτυχιακό  q
Διδακτορικό    q
Άλλο ____________EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Είμαι:
                                               ΝΑΙ    ΌΧΙ
Απασχολούμενος/η                  q       q
                                                       ΝΑΙ         ΌΧΙ                  
       Αν ναι:                                                                 Αυτοαπασχολούμενος/η     q          q
            Εκπαιδευτικός                               q           q
            Δημόσιος Υπάλληλος       
q           q

                                                         ΝΑΙ   ΌΧΙ
Ασχολούμενος/η με τα οικιακά            q       q
Φοιτητής/τρια                          q       q
Συνταξιούχος                           q       q
Άλλο: ______________________                            

                                                            
                                                                ΝΑΙ    ΌΧΙ
           Άνεργος/η                                 q       q
                   Αν ναι:                                                                                  Μήνες συνεχόμενης ανεργίας  ______
Άγαμος/η         q
Σε διάσταση     q
Παντρεμένος/η
q
Χήρος/α           q
Διαζευγμένος/η           
q
Άλλο: __________
Έχω ________παιδιά

α/α
Φύλο  παιδιού
Ηλικία παιδιού
α/α
Φύλο  παιδιού
Ηλικία παιδιού
α/α
Φύλο  παιδιού
Ηλικία παιδιού
1


2


3


4


5


6
Παρακολουθώ αυτή την περίοδο κάποιο άλλο πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης: ΝΑΙ q   ΟΧΙ q


Έχω συμμετάσχει σε ομάδες Σχολών Γονέων του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. στο παρελθόν:

Ναι      q         Όχι       q    Ώρες: ____        Από: ____/____   Έως: ___/_____(μήνας/έτος)

                                                       
Αποδέχομαι τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

                                                    
                                                              ______________,  __ /__ / 201__
                                        (Τόπος)   (Ημερομηνία)                                                                                                                                                         Ο / Η ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.