Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

«Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικότητα και τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα»

     16ο Διεθνές Συνέδριο
«Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης,
Διαπολιτισμικότητα και τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα»
Πάτρα, 28-30 Ιουνίου 2013
E-mail επικοινωνίας για το 16ο Διεθνές Συνέδριο:
16synedrio@gmail.com

Το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, έχοντας ως στόχο να συμβάλει στην αναβάθμιση της διοίκησης στο χώρο της Εκπαίδευσης σε σχέση με τη διαπολιτισμική πραγματικότητα, διοργανώνει το 16ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικότητα και τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα», στην Πάτρα στις 28-30 Ιουνίου 2013.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να εξεταστούν θέματα της Διοίκησης της Εκπαίδευσης και του  ρόλου της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην εφαρμογή διοικητικών εκπαιδευτικών πολιτικών,  καθώς και ευρύτερα θέματα της εκπαίδευσης, όπως αυτά διαμορφώνονται στις νέες συνθήκες της οικονομικής κρίσης.

Θεματικές Ενότητες

  
Α. Διοίκηση
·         Διοίκηση A’/βάθμιας, B’/βάθμιας, Γ’/βάθμιας εκπαίδευσης
·         Ο Διευθυντής σχολικών μονάδων Α'/βάθμιας & Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης
·         Τα στελέχη εκπαίδευσης (Επάρκεια, ετοιμότητα και επιλογή)
·         Διοίκηση εκπαίδευσης & αξιολόγηση
·         Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διοίκηση σχολικών μονάδων
·         Διοίκηση εκπαίδευσης & Διαπολιτισμική εκπαίδευση
·         Η παρουσία των δύο φύλων στη διοίκηση εκπαίδευσης
·         Διοίκηση και μαθητές πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στο ελληνικό σχολείο
·         Διοικητικές διαδικασίες για την ένταξη μαθητών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στο ελληνικό σχολείο
·         Καινοτόμες προτάσεις για διοικητικές μεταρρυθμίσεις στο σημερινό σχολείο

Β. Διαπολιτισμικότητα

·         Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
·         Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Έρευνα
·         Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία και Έρευνα
·         Διαπολιτισμική Παιδαγωγική
·         Σχέδια μαθήματος Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
·         Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης
·         Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στην Ελλάδα
·         Γλωσσική Πολιτική για την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα
·         Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
·         Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
·         Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα στο εξωτερικό      
·         Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στην Ελλάδα
·         Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
·         Παγκοσμιοποίηση και Μετανάστευση
·         Παιδαγωγική της Δημοκρατίας και Μετανάστευση
·         Διαχείριση συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας
·         Πολιτικά συστήματα και Μετανάστευση
·         Το ελληνικό πολιτικό σύστημα και Μετανάστευση
·         Πολιτικά συστήματα χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μετανάστευση (π.χ. Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία κ.λπ.)
·         Μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας
·         Μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
·         Άμεση Δημοκρατία και Μετανάστευση
·         Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία και Μετανάστευση
·         Οικονομική κρίση στην εκπαίδευση
·         Οικογενειακή πολιτική στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
·         Πολιτικές αντιμετώπισης της κρίσης στο σχολείο και την οικογένεια
·         Η κρίση στην οικογένεια και ο αντίκτυπός της στο παιδί
·         Η κρίση στην οικογένεια και ο αντίκτυπός της στην εκπαιδευτική διαδικασία
·         Οικογενειακή πολιτική και μετανάστευση

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι εκτός των παραπάνω μπορούν να προτείνουν θέματα και θεματικές
                                                                                                                                      
Το Συνέδριο απευθύνεται σε:
·         Πανεπιστημιακούς
·         Διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες
·         Ειδικούς επιστήμονες
·         Μεταπτυχιακούς
·         Μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές
·         Στελέχη εκπαίδευσης Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό
·         Εκπαιδευτικούς Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό
·         Ερευνητές
·         Στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης
·         Συνδικαλιστικούς φορείς της εκπαίδευσης
·         Μέλη οργανώσεων αλλοδαπών
·         Πολιτικά κόμματα
και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο είναι:
·         50 Ευρώ για τους εισηγητές και
·         20 Ευρώ για τους ακροατές.

Το κόστος συμμετοχής παραμένει το ίδιο ανεξάρτητα από τον αριθμό των ανακοινώσεων κάθε εισηγητή. Συμμετοχή πληρώνουν όλοι οι εισηγητές που συμμετέχουν σε μία ανακοίνωση. Το κόστος συμμετοχής θα καταβάλλεται στη Γραμματεία του Συνεδρίου κατά την έναρξη των εργασιών του.

Δηλώσεις συμμετοχής εισηγητών και προδιαγραφές εισηγήσεων -- ανακοινώσεων

Οι ενδιαφερόμενοι εισηγητές θα πρέπει να στείλουν μέχρι τις 15 Μαΐου 2013:
1.       Αίτηση συμμετοχής online στο www.kedek.gr (Απαραίτητα για όλους τους εισηγητές)
2.       Ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσής τους, έτοιμο προς δημοσίευση, σε ηλεκτρονική μορφή με e-mail, το οποίο δε θα ξεπερνά τις 7-8 σελίδες Α4 (μαζί με βιβλιογραφία και πίνακες) σε γραμματοσειρά Times New Roman, 10 pt., διάστιχο μονό. Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή Word, έκδοση 2003.
3.       Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να σταλούν με e-mail στη διεύθυνση  16synedrio@inpatra.gr .
4.       Περίληψη στα αγγλικά και στα ελληνικά (7-8 σειρές έκαστη).
5.       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα μέχρι 7 γραμμές.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συγγραφή των εισηγήσεων – ανακοινώσεων είναι αναρτημένες στο www.kedek.gr.

Κείμενα ανακοινώσεων που θα παραδοθούν μόνο σε έντυπη μορφή δε θα γίνουν αποδεκτά. Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, δηλαδή να μην έχουν παρουσιαστεί ή δημοσιευτεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι ανακοινώσεις θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου μόνο εφόσον:
1.     παρουσιαστούν κατά τις εργασίες του Συνεδρίου και
2.     ο κάθε εισηγητής και συν-εισηγητής κάθε ανακοίνωσης έχει καταβάλει το κόστος συμμετοχής.

Δηλώσεις συμμετοχής ακροατών

Γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΔΕΚ (http://www.kedek.gr).

Τα έξοδα συμμετοχής περιλαμβάνουν:
1.      Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου                        
2.      Υλικό Συνεδρίου
3.      Παρακολούθηση των επιστημονικών ανακοινώσεων
4.      Βεβαίωση Συμμετοχής στο Συνέδριο      
5.      Πρακτικά Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (download από το internet περίπου 20 ημέρες μετά τη λήξη του συνεδρίου, με κωδικό πρόσβασης που θα χορηγηθεί από το ΚΕ.Δ.ΕΚ.)
Ο συγκεκριμένος χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου θα ανακοινωθεί στο τέλος Μαΐου 2013.
  
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Παντελής Γεωργογιάννης
Καθηγητής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.