Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

«Διαδικασία φοίτησης στο Τμήμα Ένταξης – Αξιολόγηση των προς φοίτηση μαθητών- Κατάρτιση του εβδομαδιαίου ωρολογίου διδακτικού προγράμματος»


Σας κοινοποιούμε το υπ'αρ.πρ:Φ.11ζ/1622/31-10-2012 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης A/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και του Γραφείου της Σχολικής Συμβούλου της 13ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής.
Έχοντας υπόψη :
α) τη σημαντικότητα της διαδικασίας υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από το Τμήμα Ένταξης
β) τις διατάξεις του Ν.3699/2008 και τη συναφή κείμενη νομοθεσία (Υπ.Αποφ.27922/Γ6/8-3-2007)
επισημαίνουμε προς διευκόλυνσή σας τις διαδικασίες που προηγούνται της φοίτησης του/της μαθητή/τριας στο Τμήμα Ένταξης:
1) Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων του σχολείου,
όπου λειτουργεί ΤΕ, συντάσσουν   κατάλογο με τα ονόματα των μαθητών προς παραπομπή στο ΤΕ και  περιγραφική έκθεση για τον καθένα από αυτούς στην οποία  περιγράφουν το μαθησιακό προφίλ του μαθητή, τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του και αιτιολογούν την παραπομπή του.

Αν και δεν αναφέρεται στην κείμενη νομοθεσία, θεωρούμε απαραίτητη την ενημέρωση του  Σχολικού Συμβούλου Γενικής Αγωγής (στην περιφέρεια του οποίου ανήκει το σχολείο) για τις παραπάνω εκθέσεις καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του για τις παραπομπές των μαθητών, στα πλαίσια της στενής συνεργασίας –συνευθύνης Ειδικής και Γενικής Αγωγής αλλά και στα πλαίσια των παιδαγωγικών –καθοδηγητικών αρμοδιοτήτων του Συμβούλου του σχολείου.
Ο παραπάνω κατάλογος με τα ονόματα των μαθητών και οι περιγραφικές εκθέσεις υποβάλλονται στο Διευθυντή του Σχολείου.

            2) Ο Διευθυντής του σχολείου συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής του ΤΕ, προκειμένου να διαμορφωθεί ο τελικός κατάλογος των μαθητών που θα  υποστηριχτούν από το ΤΕ  και ενημερώνει,  τόσο το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου όσο και το Σχολικό Σύμβουλο της Γενικής Εκπαίδευσης  μετά την οριστική διαμόρφωσή του. Σε περίπτωση που υπάρχουν σημαντικές διαφορές απόψεων όσον αφορά στις παραπομπές ή διαφωνίες όσον αφορά στη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος του Τμήματος Ένταξης, ενημερώνεται η Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής.

           3)  Ο εκπαιδευτικός του ΤΕ, προκειμένου να καταρτίσει  τον τελικό κατάλογο των μαθητών που θα υποστηρίξει το ΤΕ

Α) Αξιολογεί τους μαθητές που του παραπέμπονται, λαμβάνοντας υπόψη, για την  τελική επιλογή των μαθητών κατά προτεραιότητα:
-τη σοβαρότητα των εκπαιδευτικών αναγκών
-την ηλικία και την τάξη των μαθητών
-τον αριθμό των μαθητών που το ΤΕ έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει
και υποβάλλει στο Διευθυντή του σχολείου τον τελικό κατάλογο με τεκμηριωμένη εισήγηση
(Υπ.Αποφ.27922/Γ6/8.3.2007).

Β) Ενημερώνει σε συνεργασία  με το Διευθυντή του Σχολείου τους γονείς, που τα παιδιά τους πρόκειται να υποστηριχτούν από το ΤΕ, για τον τρόπο υποστήριξης, για το πρόγραμμα αλλά και για το ρόλο του ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Υπηρεσιών στην περίπτωση που οι γονείς δεν έχουν απευθυνθεί στις παραπάνω υπηρεσίες για τη σχετική διαγνωστική αξιολόγηση. Επίσης ζητά από τους γονείς να υπογράψουν  το υπηρεσιακό σημείωμα (έντυπο υπ’ αριθ. 1) ή υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν με την παραπομπή του παιδιού τους στο ΤΕ. Σύμφωνα με το αριθ. 6 παρ.1 του Ν.3699/2008 στο ΤΕ φοιτούν μαθητές με γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα αλλά και χωρίς γνωμάτευση κατόπιν σύμφωνης γνώμης- εισήγησης του Σχολικού Συμβούλου Ε.Α.

Γ) Ετοιμάζει προσωπικό φάκελο για τον κάθε μαθητή, απόρρητο, που φυλάσσεται και  παραμένει στο σχολείο και στον οποίο περιλαμβάνονται:
α) η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ ή άλλης Ιατροπαιδαγωγικής Υπηρεσίας ή η εισήγηση του Συμβούλου Ειδικής Αγωγής για την παραπομπή του μαθητή στο ΤΕ.
β) σύντομο οικογενειακό-κοινωνικό ιστορικό που έχει ληφθεί σε συνεργασία του εκπαιδευτικού του ΤΕ και του γονέα του μαθητή
γ) η περιγραφική έκθεση του εκπαιδευτικού της τάξης, που αναφέρει το λόγο παραπομπής του μαθητή
δ) η αρχική αξιολόγηση του μαθητή από τον εκπαιδευτικό του ΤΕ με βάση την οποία αποφασίστηκε να παρακολουθήσει το ΤΕ (έντυπο υπ’ αριθ. 2)
ε) οι περιοδικές αξιολογήσεις του μαθητή (τουλάχιστον 3 κατά τη διάρκεια του σχολικού έτος δηλ. αρχική-τέλος α΄ εξαμήνου-τελική) από τον εκπαιδευτικό του ΤΕ
         στ) η καταγραφή των μακροπρόθεσμων στόχων σε επίπεδο τριμήνου ή εξαμήνου και οι βασικοί άξονες του προγράμματος παρέμβασης ( έντυπο υπ’ αριθ. 3 )
            ζ) αντίγραφο του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος υποστήριξής του (έντυπο υπ’ αριθ 4)

Δ) Συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό της τάξης ώστε να υπάρχει σύνδεση μεταξύ του κοινού και του εξειδικευμένου προγράμματος ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησής του.

     Στη Σχολική Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής θ’ αποσταλούν, μέχρι και 15/11/2012, τα εξής:
  1. Υπηρεσιακά σημειώματα (βλ. συνημμένο υπόδειγμα) υπογεγραμμένα από το γονέα, το σχολικό σύμβουλο του σχολείου, το Δ/ντή του σχολείου και τον εκπαιδευτικό της τάξης.
  2. Εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα (σε 3 αντίτυπα) (βλ. έντυπο υπ’ αριθ. 5)
  3. Κατάσταση φοιτώντων μαθητών (βλ. έντυπο υπ’ αριθ. 6)

Οι Διευθυντές των σχολείων όπου λειτουργούν Τ.Ε. :
-          Φροντίζουν για τον εξοπλισμό και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Τ.Ε. ύστερα από εισήγηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού και ενημέρωση του Σχολικού Συμβούλου Ειδ. Αγωγής.
-          Μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία του Τ.Ε., δεν απασχολούν τους εκπαιδευτικούς αυτούς σε αναπλήρωση απόντων εκπαιδευτικών  και δεν αναστέλλουν τη λειτουργία τους δίχως την έγκριση του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής.

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί του Τμήματος Ένταξης.  

                 
                                                                 Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Α.


                                                                          ΕΛΕΝΗ ΛΑΠΑΝΤΖΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.