Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

Eπιμορφωτικό πρόγραμμα των εκπαιδευτικών Π.Ε. Εκπ/σης Ν. Βοιωτίας με θέμα: Η εκπαίδευση των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών.Οι Χαρισματικοί και Ταλαντούχοι μαθητές είναι για την χώρα μας μια  σημαντική πηγή υψηλού νοητικού δυναμικού για την επίλυση μελλοντικών προβλημάτων και για την δυνατότητα ανάληψης ρόλων ηγεσίας μέσα στην κοινωνία. Παρόλα αυτά μόνο ως δειλά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την εκπαίδευση και την υποστήριξη των κοινωνικό-συναισθηματικών αναγκών των μαθητών αυτών μέσα από τους τελευταίους νόμους:
·       Ν. 3194/2003 (29/10/2003, άρ. 2, παρ. 7α), στο αρ. 1 παρ. 2 του Ν. 2817/2000 προστίθεται εδάφιο ως εξής: <<Ειδικής εκπαιδευτικής μεταχείρισης μπορεί να τύχουν τα άτομα που έχουν ιδιαίτερες ικανότητες και ταλέντα>>.

·       Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 2/10/2008 , αρ. 3 παρ. 3) << Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανατίθεται η ανάπτυξη προτύπων αξιολόγησης και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους μαθητές αυτούς σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι.
που, κατόπιν πρόσκλησης που τους απευθύνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Στους μαθητές αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου>>.
Αλλά και μέσα από την προσπάθεια του Τμήματος Ειδικής Αγωγής με την συγγραφή του Οδηγού με τίτλο:
·         Μαθητές με Ιδιαίτερες Νοητικές Ικανότητες & Ταλέντα, Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., 2004
Στην σημερινή Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, μέσα από τη μη πρακτική εφαρμογή των παραπάνω νόμων και του Οδηγού, έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο κενό στα προγράμματα υποστήριξης των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών καθώς, και στα προγράμματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών πάνω στις εκπαιδευτικές και κοινωνικό-συναισθηματικές ανάγκες του συγκεκριμένου μαθητικού πληθυσμού. Η ύπαρξη αυτού του κενού προβλημάτισε και ευαισθητοποίησε τους/τις  Σχολικούς/ές Σύμβουλους της Βοιωτίας οι οποίοι/ες λαμβάνοντας υπόψη: α) Τα δεδομένα της επιστημονικής έρευνας που συνδέεται με το συγκεκριμένο θέμα β) Τις δράσεις από διεθνείς και Ελληνικές εταιρίες γ) Τη σχετική νομοθεσία στην Ελλάδα (που ήδη αναφέρθηκε) και δ) την δυνατότητα που τους δίνεται μέσα από το θεσμικό πλαίσιο:
·       Ν. 1566/85, άρ. 55, παρ. 1.,
·       Π.Δ. 200, άρ. 12, παρ. 1
·       Π.Δ. 201
·       Υ.Α.  Φ353.1/324/105657/Δ1/τ.Β΄/ΦΕΚ1340/16-10-2002, άρ. 9, εδ.2,  παρ.δ&ζ,
αποφάσισαν να υλοποιήσουν το παρακάτω πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοπoίησης των εκπαιδευτικών, με στόχο την υποστήριξη τους στη διαχείριση των συγκεκριμένων μαθητών μέσα στην τάξη.


 Η οργάνωση του προγράμματος θα γίνει από την κ. Μπασαγιάννη Ελευθερία Σχ. Σύμβουλος της 29 Περ. Π.Α και τα υπόλοιπα μέλη της οργανωτικής επιτροπής,  τους/τις  Σχ. Συμβούλους της 1ης , 2ης ,3ης και 4ης  Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης, κ.κ. Κατσιφή Σπυριδούλα, Σκόνδρα Ασημίνα, Ζουγανέλη Άννα και Γεωργαντά Απόστολο. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης των ενηλίκων, με την επιστημονική υποστήριξη, στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των σεμιναρίων, από την κα. Κωνσταντίνα Δημητρακά, η οποία έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Πανεπιστήμιο Επιστημών & Τεχνολογιών της Λίλλης, LILLE I, Γαλλία (επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα). Υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος είναι η κ. Ιωάννα Κατσαβριά, η οποία έχει ασχοληθεί ερευνητικά σε επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος με τις επαγγελματικές προτιμήσεις και δεξιότητες των χαρισματικών και ταλαντούχων εφήβων και έχει διδάξει, σε δημόσια σχολεία της Αμερικής, σε χαρισματικούς και ταλαντούχους μαθητές (επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα).

Το πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν 40 εκπαιδευτικοί μετά από ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στο GiftedEducationVoiotia@gmail.com και μόνο εκεί από τη Δευτέρα 08/10/12 και ώρα 15:00 ως την Τετάρτη 10/10/12 και ώρα 17:00. Η επιλογή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας. Όσοι εκπαιδευτικοί επιλεχθούν θα ενημερωθούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους και απο την ιστοσελίδα των Σχ. Συβούλων της Βοιωτίας. Η καλή γνώση Αγγλικών και Ηλεκτρονικού Υπολογιστή θα θεωρηθεί απαραίτητη για την συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η παρουσία των συμμετεχόντων είναι υποχρεωτική σε όλες τις συναντήσεις. Οι συνολικές ώρες παρακολούθησης θα είναι 42 (3 ώρες/συνάντηση, 14 συναντήσεις στο σύνολο). Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης (από τους σχ. συμβούλους), όπου θα αναφέρεται ο τίτλος του προγράμματος και το σύνολο των ωρών παρακολούθησης. Ως χώρος διεξαγωγής του προγράμματος ορίζεται το 4ο Δ.Σ. Θήβας. Οι ημερομηνίες συνάντησης και τα περιεχόμενα των ενοτήτων που θα προσεγγιστούν αναφέρονται αναλυτικότερα στους παρακάτω πίνακες:


1η  Συνάντηση
Ημ./´Ωρα
Τίτλος
Περιγραφή
12/10

5-8 μ.μ.
Εναρκτήρια συνάντηση.


Γνωριμία των συμμετεχόντων μέσω παιχνιδιών και δημιουργία ομάδων. Διαδικασία ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών των επιμορφούμενων στην εκπαίδευση των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών.

2η  Συνάντηση
  Ημ./´Ωρα
Τίτλος
Περιγραφή
19/10

5-8 μ.μ.
Η εκπαίδευση των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών παγκοσμίως.
Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία:
α) να διαμορφώσουν άποψη, μέσω της συγκριτικής παρουσίασης, για την ασκούμενη εκπαιδευτική πολιτική, σε σχέση με τους  χαρισματικούς και ταλαντούχους μαθητές, σε Ελλάδα, Ευρώπη, Η.Π.Α, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, Μ. Ανατολή και  Καναδά και,
β) να ενημερωθούν για τα σχετικά προγράμματα των πανεπιστημίων του εξωτερικού.

3η & 4η  Συνάντηση
  Ημ./´Ωρα
Τίτλος
Περιγραφή
16/11
&
30/11

5-8 μ.μ.
Ορισμός της χαρισματικότητας.
Θα αναλυθούν και θα αποσαφηνιστούν οι έννοιες  της χαρισματικότητας και του ταλέντου, η σημασία των διαφορετικών  ορισμών, τα επίπεδα και οι τύποι της χαρισματικότητας ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν κοινό εννοιολογικό κώδικα, ο οποίος, στη συνέχεια των συναντήσεων, θα τους επιτρέψει να κατανοούν με σαφήνεια τα περιεχόμενα των παραπάνω εννοιών, καθώς αυτές θα επανέρχονται στις συζητήσεις της ομάδας. 

5η & 6η  Συνάντηση
  Ημ./´Ωρα
Τίτλος
Περιγραφή
14/12
&
11/1

5-8 μ.μ.
Η ανίχνευση, η αξιολόγηση και η αναγνώριση των χαρισματικών μαθητών.
Ως γενικός στόχος ορίζεται η αντιπαραβολή και η συγκριτική παρουσίαση των ακολουθούμενων διαδικασιών αναγνώρισης της χαρισματικότητας των μαθητών σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα (βιβλιογραφική ανασκόπηση), που θα επιτρέψει στους  εκπαιδευτικούς να προχωρήσουν σε γενικεύσεις και συμπεράσματα.

7η & 8η  Συνάντηση
  Ημ./´Ωρα
Τίτλος
Περιγραφή
25/1
&
8/2

5-8 μ.μ.
Οι κοινωνικο-συναισθηματικές ανάγκες των χαρισματικών
και ταλαντούχων μαθητών.
Ως γενικός στόχος ορίζεται η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα που συνδέονται με τις κοινωνικό-συναισθηματικές ανάγκες των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών.

9η Συνάντηση
  Ημ./´Ωρα
Τίτλος
Περιγραφή
25/2

 5-8 μ.μ.
Αιτίες και
συνέπειες της ελλιπούς ανάπτυξης του συνόλου του νοητικού δυναμικού των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών.
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι:
α) να αναλυθούν οι αιτίες της σχολικής διαρροής και της χαμηλής ακαδημαϊκής επίδοσης των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών έτσι όπως αυτές αποτυπώνονται στα δεδομένα της σχετικής επιστημονικής έρευνας
β) οι εκπαιδευτικοί θα αναλύσουν περιπτώσεις μελέτης με στόχο τον σχεδιασμό στρατηγικών πρόληψης της σχολικής αποτυχίας και μείωσης της σχολικής διαρροής.

10η Συνάντηση
  Ημ./´Ωρα
Τίτλος
Περιγραφή
8/3

5-8 μ.μ.
Χαρισματικοί και Ταλαντούχοι παραβατικοί μαθητές.
Στόχος της ενότητας αυτής είναι να πληροφορηθούν οι εκπαιδευτικοί για την επιρροή των  συνθηκών και του περιβάλλοντος στη δημιουργία ενός παραβατικού Χαρισματικού και Ταλαντούχου μαθητή. Θα αναλυθούν περιπτώσεις μελέτης.

11η & 12η Συνάντηση
  Ημ./´Ωρα
Τίτλος
Περιγραφή
5/4
&
19/4

5-8 μ.μ.
Διαφοροποιημένη διδασκαλία.
Στόχος της ενότητας αυτής είναι:
α) να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί ώστε να γίνουν ικανοί να αξιοποιούν αποτελεσματικά στις τάξεις τους στρατηγικές και μεθόδους που συνδέονται με την διαφοροποιημένη διδασκαλία οι οποίες θα ενισχύσουν τη μάθηση και την επίδοση των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών μέσα στην τάξη
β)να γνωρίσουν μοντέλα εμπλουτισμού του σχολικού προγράμματος καθώς και
γ)τις πρακτικές εφαρμογές δοκιμασιών (τεστ) σχολικού και ατομικού μαθησιακού προγράμματος.

13η Συνάντηση
  Ημ./´Ωρα
Τίτλος
Περιγραφή
17/5

5-8 μ.μ.
Επαγγελματικός προσανατολισμός  των Χαρισματικών και Ταλαντούχων μαθητών.

Οι εκπαιδευτικοί θα πληροφορηθούν:
α) για τα προγράμματα που αφορούν Χαρισματικούς και Ταλαντούχους μαθητές στα πανεπιστήμια του εξωτερικού και τους διαγωνισμούς των επιστημονικών συλλόγων και ενώσεων του εσωτερικού
β)για το θέμα του πολυδυναμικού των συγκεκριμένων μαθητών και των προβλημάτων που προκύπτουν από αυτό
γ)για τις μεθόδους και τα τεστ αξιολόγησης των επαγγελματικών προτιμήσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των Χαρισματικών και Ταλαντούχων μαθητών.

14η Συνάντηση
Ημ./´Ωρα
Τίτλος
Περιγραφή
31/5

5-8 μ.μ.
Σχεδιασμός προγραμμάτων  για τους  Χαρισματικούς και Ταλαντούχους μαθητές.
Στόχος της ενότητας είναι να πληροφορηθούν οι εκπαιδευτικοί για τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση στρατηγικών που μπορούν να εφαρμοστούν προκειμένου οι χαρισματικοί και ταλαντούχοι μαθητές να αναπτύξουν τις ακαδημαϊκές και κοινωνικό-συναισθηματικές δεξιότητες τους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.